18 Kasım 2014 Salı

Rahmi Turan: "Bir tek Perinçek susmadı."Rahmi Turan 17 Kasım 2014 günlü SÖZCÜ gazetesindeki TOKMAK köşesinde çuval eylemini yazdı.

Amerika'yı kızdıran çuval olayı

Ba­şa çu­val ge­çir­mek ne­dir?
O ki­şi ya da ki­şi­le­ri aşa­ğı­la­mak de­mek­tir. Ha­ka­ret­tir!
Ame­ri­ka­lı­lar, Ku­zey Ira­k’­ta bas­kın ya­pıp, Türk as­ker ve su­bay­la­rı­nın ka­fa­sı­na çu­val ge­çi­re­rek dost­luk­la­rı­nı (!) gös­ter­miş­ler­di…
Ara­dan yıl­lar geç­ti…
Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği (TGB) ve İş­çi Par­ti­si Ön­cü Genç­lik Üye­le­ri, bu üzü­cü ola­yı unut­ma­mış ola­cak­lar ki, İs­tan­bul Emi­nö­nü­‘n­de ya­ka­la­dık­la­rı 3 Ame­ri­ka­lı as­ke­rin ka­fa­sı­na çu­val ge­çir­di! Böy­le­ce, o as­ker­le­rin şah­sın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’ni pro­tes­to et­ti­ler!
********
Ola­yın Ame­ri­ka­’da­ki yan­kı­sı Tür­ki­ye­’den faz­la ol­du. Çok kız­dı­ğı an­la­şı­lan ABD hü­kü­me­ti ar­ka ar­ka­ya sert açık­la­ma­lar ya­pa­rak, Tür­ki­ye Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lût Ça­vu­şoğ­lu ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­dan, ey­lem­le il­gi­li so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı is­te­di.
Ta­li­mat gi­bi bir is­tek­ti bu…
Pe­ki, bi­zim­ki­ler ne yap­tı?
Ne ya­pa­cak­lar? âde­ta “Em­ri­niz olu­r” de­di­ler…
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, is­te­ğe olum­lu ce­vap ve­re­rek “So­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü­nü ve ey­le­mi ya­pan­la­rın be­del öde­ye­cek­le­ri­ni­” söy­le­di.
********

Mec­li­s’­te­ki si­ya­si par­ti li­der­le­rin­den, ola­ya iliş­kin hiç­bir ses çık­maz­ken, İş­çi Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek, her mil­li me­se­le­de ol­du­ğu gi­bi se­si­ni yük­sel­te­rek:
“ABD, Tür­ki­ye­’nin içiş­le­ri­ne bur­nu­nu sok­ma­sın!” de­di ve ek­le­di
:
“Bu­ra­da he­sap ve­ri­le­cek, so­ruş­tu­ru­la­cak bir ey­lem var­sa o da AB­D’­nin PKK‘­ya si­lah ver­me­si ve Ame­ri­ka­lı uz­man­la­rın PKK’­lı­la­rı eğit­me­si­dir. Bu ne­den­le biz he­sap so­ru­yor ve di­yo­ruz ki:
Sen bö­lü­cü te­rö­rü des­tek­le­ye­mez­sin! Des­tek­ler­sen bun­dan son­ra ba­şı­na çu­val de­ğil baş­ka bir şey de ge­çi­ri­lir! Tür­ki­ye­’nin içiş­le­ri­ne ka­rış­ma! Sen, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi yı­ka­maz, va­ta­nı­mı­zı bö­le­mez­sin! Dost böy­le ol­maz!
Türk ma­kam­la­rı­nın ABD ile bir­lik­te ha­re­ket et­tik­le­ri­ni söy­le­me­le­ri de çok utanç ve üzün­tü ve­ri­ci­dir!
İçiş­le­ri ve Dı­şiş­le­ri Bak­an­la­rı­nı, Türk dev­le­ti­nin ba­kan­la­rı gi­bi dav­ran­ma­ya da­vet edi­yo­ruz.”
********
Do­ğu Pe­rin­çe­k’­in sert açık­la­ma­sı­nın öze­ti böy­le… İş­çi Par­ti­si li­de­ri­nin bu onur­lu çı­kı­şı an­lam­lı­dır.
Ya di­ğer par­ti­ler? On­lar ne ya­zık ki uy­ku­da!

*********
arşiv:
Gençleri değil, ABD'yi soruşturun   17 Kasım 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder