1 Ocak 2016 Cuma

İkiz İhanet Yasaları derhal kaldırılsın

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından açıklanan 14 maddelik özerklik ilanına karşı Vatan Partisi 14 maddelik çözüm paketini açıkladı.

Paketin 4. maddesi İkiz Sözleşmelerin kaldırılmasını talep ediyor.

Ülkemizin devlet ve millet bütünlüğünü ortadan kaldırmak ve devlet egemenliğini yok etmek için kullanılan ve bu amaçlarla yabancı devletlere müdahale hakkı tanıyan bu sözleşmelerin ilgili maddeleri şunlar:

İkiz sözleşmelerin birincisi:
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Madde 1: Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı

1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.

2. Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla, doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz.

3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet altındaki Ülkelerden sorumlu olan Devletler de dahil bu Sözleşmeye Taraf bütün Devletler, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartının hükümlerine uygun olarak bu hakka saygı gösterir.

Madde 2: Sözleşmenin iç hukukta uygulanması

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu Sözleşmede beyan edilen hakların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi her hangi bir statüye göre ayrımcılık yapılmaksızın kullanılmasını güvence altına almayı taahhüt ederler.

Madde 5: Hakları kötüye kullanma yasağı

1. Bu Sözleşmedeki hiç bir hüküm, bir Devlete, gruba veya kişiye, burada tanınmış olan hakların ve özgürlüklerin tahrip edilmesini amaçlayan her hangi bir faaliyete girişme veya bir eylemde bulunma, veya bu Sözleşmede öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlandırma hakkı verecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 25: Doğal zenginlikleri ve kaynakları kullanma önceliği
Bu Sözleşmedeki her hangi bir hüküm, halkların kendi doğal zenginliklerini ve kaynaklarını tam olarak ve serbestçe kullanma ve yararlanma haklarını zayıflatacak bir biçimde yorumlanamaz.

Bakınız:

İkiz sözleşmelerin ikincisi:
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi.

Madde 1

1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak gereğince halklar kendi siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sağlarlar.

2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği ve uluslararası hukuktan doğıan yükümlülüklerine halel getirmemek kaydıyla, kendi doğal zenginlik ve kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk hiç bir durumda kendi, varlığını sürdürmesi için gerekli olanaklarından yoksun bırakılamaz.

3. Özerk olmayan ve vesayet altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden sorumlu olan devletler da dahil, bu Sözleşme'ye taraf devletler, Birleşmiş Milletler Yasası'nın hükümleri uyarınca, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkının gerçekleştirmesini kolaylaştıracak ve bu hakka saygı göstereceklerdir.

Madde 2

1. Bu Sözleşme'ye taraf her devlet, kendi ülkesinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan bütün bireylere ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından hiç bir ayrım göstermeksizin bu Sözleşme'den tanınan hakları sağlamak ve bu haklara saygı göstermekle yükümlüdür.

Madde 40 - 41 - 42
Yabancı devletlere bu Sözleşme'yi imzalamış olan bir devletin iç işlerine karışma yetkisi veren bu maddeler çok uzun olduğu için burada veremiyorum. Bu maddeleri aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:

arşiv:
Özerklik ilanına karşı 14 maddelik çözüm paketi  1 Ocak 2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder