9 Nisan 2014 Çarşamba

Doğu Perinçek’i kural dışı eleştiremezsiniz

Doğu Perinçek’i kafanıza estiği gibi eleştiremezsiniz. Eleştirinin de kuralları vardır. Bu kurallara uymak zorundasınız.

Perinçek Lozan'da

Öncelikle, ideolojinizi belirlemelisiniz. (Atatürkçü, sosyalist, anarşist, liberal, ırkçı vesaire.) Diyelim ki kendinizi Atatürkçü olarak tanımlıyorsunuz.

Partilerin programlarını incelediniz mi? Size göre, Atatürkçü bir parti programı var mıdır? Bu programa sahip olan bir parti var mıdır? Eğer var ise, siz o programı savunuyor musunuz? Atatürkçü bir programa sahip olduğunu söylediğiniz partiye üye misiniz, veya o partinin programını savunduğunuzu açıkladınız mı?

Eğer öyle bir program yok diyorsanız, kendi başınıza veya sizinle aynı fikirde olan arkadaşlarınızla oturup Atatürkçü bir parti programı yapmayı düşündünüz mü, bu yolda çaba sarf ettiniz mi, böyle bir program yapabildiniz mi, “İşte günümüzde Atatürkçü bir partinin programı böyle olmalıdır” diyerek kamuoyuna açıkladınız mı?

Açıklamakla kalmayıp, bu yaptığınız Atatürkçü program temelinde bir parti kurmayı düşündünüz mü? Düşünmekle kalmayıp bu yönde bir çabaya giriştiniz mi? Bu çalışmanızı kamuoyuna açıkladınız mı?

********

İşçi Partisi, 22-24 Aralık 2006’da Ankara’da toplanan 7. (Suphi Karaman) Genel Kongresi’nde Milli Hükümet Programı’nı parti programı olarak kabul etmiştir. İşçi Partisi, bu programın Atatürkçü bir program olduğunu iddia etmektedir.

Siz bu programı incelediniz mi, görüşlerinizi kamuoyuna açıkladınız mı?
a) "Bu Atatürkçü bir programdır. Tamamen katılıyorum ve destekliyorum" dediniz mi
b) Bu programın Atatürkçü bir program olduğunu kabul etmekle beraber bazı yanlışları ve eksikleri olduğunu görüp yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin eklenmesi için çağrı yaptınız mı
c) Bu programın Atatürkçü bir program olmadığını, tamamen yanlış ve kabul edilemez olduğunu görüp kamuoyuna açıkladınız mı, açıklamakla kalmayıp “Atatürkçü bir program böyle olmalıdır” diye kendi programınızı ilan ettiniz mi?

********

Eğer bütün bunları yapmamış iseniz, Doğu Perinçek’i ve İşçi Partisi’ni eleştiremezsiniz. Çünkü, hangi kıstaslara göre eleştireceksiniz? Elinizde Atatürkçü olduğunu savunduğunuz bir programınız olsaydı, o programı kerteriz alarak eleştiri yapabilirdiniz.

Tabii ki eleştiriyi yasaklayamayız. “Eleştiremezsiniz” demekle, “Bilimsel bir temelde eleştirmiş olmazsınız” demek istiyorum. Bu kıstaslar dışında yapılan eleştiriler bilimsel olmaz, yerine oturmaz ve ciddiye alınmaz.

********

Milli Hükümet Programı’nın özetini veriyorum: (Parantez içindeki yorum ve öneriler bana aittir. Verdiğim özet, programdaki madde sırasını izlememektedir. ASB)

Programı tüm Atatürkçülerin tartışmasına sunuyorum.Milli Hükümet Programı, “Kemalist Devrim’i tamamlayacak, Türkiye’yi ABD – AB kıskacından kurtaracak program” olarak tarif ediliyor.

1- Avrupa Gümrük Birliği’nden çekileceğiz

2- Avrupa Birliği (AB) aday üyelik sürecine son vereceğiz.

3- AB Aday Üyelik Protokolü, Katılım Ortaklığı Belgesi, Müzakere Çerçeve Belgesi gibi "Yeni Sevr" anlaşmalarını feshedeceğiz.

4-Topraklarımız üzerinde yabancı üs ve asker bulunmasına izin veren tüm ikili anlaşmalar kaldırılacaktır.

5-Türkiye NATO'dan çekilecek ve emperyalist askeri ittifaklara katılmayacaktır

6-KKTC'nin Türkiye ile bütünleşmesi adım adım geçekleştirilecektir. Bir "Kıbrıs Milleti" olmadığı gibi, "Birleşik Kıbrıs" diye bir devletin kurulmasını gerektirecek hiçbir maddi-manevi temel yoktur.

7-Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi için bütün olanaklar değerlendirilecektir .

8-Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki bağımsız yerimizi alacağız.

9-Irak'taki işgalci güçlerin çekilmesi ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması için çaba harcanacak

10-Suriye.İran, Azerbaycan ile bölgesel ittifak yapılacaktır. (Son dönemde Irak yönetiminin Barzanistan kurulmasına karşı çıkarak Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmaya başlamasından dolayı, Irak’ın da bölgesel ittifaka dahil edilmesi hususunun programa eklenmesini öneriyorum ASB)

11-Atatürk tarafından 1930larda ortaya konan ve 1937 Anayasası'na kaydedilen Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik ilkeleri (Altı Ok), programımızın temelidir.

12-Haçlı misyoner faaliyetleri yasaklanacaktır

13-Lozan Anlaşması hükümleri çiğnenerek Fener Patrikhanesi' nin "Evrensel" ilan edilmesine izin verilmeyecektir.

14-Genel askerlik ilkesi korunacak, "profesyonel ordu" girişimlerine engel olunacaktır.

15-Milli savunma sanayimiz, bağımsız savunma ihtiyacımızı karşılayacak ve ordumuzu dışa bağımlılıktan kurtaracak şekilde geliştirilecektir.

16-Kamu kesimi öncülüğünde, özel girişimin dinamik katılımıyla, halkçı, planlı, karma ekonomi modeli uygulanacaktır.

17-Kamu öncülüğü ve özel kesim arasındaki uyumun temeli, milletin ihtiyaçlarıdır.

18-Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yeniden örgütlenecek, uzun süreli ve yıllık kalkınma planları uygulanacaktır.

19-İç Borçlar : Devlet Tahvili ya da Hazine Bonolarından vadesi 10 yıl içinde dolacak olanların ana para ve faiz ödemeleri yeni bir ödeme planıyla 10 yıl takside bağlanacak ve devlet bu sayede borç ve faiz batağından kurtulacaktır. (Küçük tasarruf sahiplerine olan borçlar kapsam dışında tutulacak ve düzenli olarak ödenecektir)

20-Dış Borçlar : Ana para ve faizler için müzakereler yoluyla yeni bir ödeme planı yapılacaktır.

21-IMF'ye olan borç, Merkez Bankası döviz rezervinden derhal ödenerek fon ile bağlantı kesilecektir. .

22-Yurt içinde yabancı para kullanımına son vermek amacıyla 1567 sayılı "Türk Parasının Kıymetini koruma Kanunu" ihya edilecek, döviz büfeleri kapatılacak, yurda sermaye giriş-çıkışı ve kısa vadeli para hareketleri denetim altına alınacaktır.

23-Döviz üzerinden işlem ve sözleşme yapmak yasaklanacaktır. (Yetkili merciler haricinde)

24-Döviz mevduat hesapları Türk Lirasına çevrilecek, vatandaşlar ellerindeki dövizi cari kurdan TL'ye çevireceklerdir.

25-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası denetim altına alınacak, küçük birikim sahiplerinin kandırılmasına ve kumar benzeri haksız kazançlar sağlanmasına olanak veren, ve en önemlisi, emperyalist para operasyonları ile dışa kaynak aktarılmasına neden olan bugünkü işleyiş tarzına son verilecektir.

26-Servet beyanı yükümlülüğü getirilecek, "Nereden Buldun" kanunu çıkarılacak ; uyuşturucu ve silah kaçakçılığından elde edilen bütün servetlere ve kirli paraya el konacaktır.

27-Devlet eliyle özel şirketleri ve mafyayı zenginleştiren "teşvik" siyasetlerine son verilecek; kamu kaynakları öncelikle kamu yatırımlarında, kamu hizmetinde, tarım ve sanayinin gelişmesinde kullanılacaktır.

28-Özelleştirme kapsamında bulunan ve yürütülen bütün işlemler derhal durdurulacaktır.

29-Evvelce özelleştirme kapsamına alınan ve özelleştirilen bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Bankalar ve bunların iştirakleri yeniden kamulaştırılacaktır.

30-Özelleştirme ile ilgili geçmişte yapılan işler soruşturulacak ve suçlular cezalandırılacak.

31-Enerji üretim, iletim ve dağıtımı kamulaştırılacaktır. Enerji iletim şebekesi ıslah edilerek kayıplar en aza indirilecek.

32-Belediyelerin şirketleşmesine son verilecek, kamu hizmeti kamu eliyle yapılacak.

33-Başta tarım ürünleri olmak üzere Türkiye'de yeterince üretilebilecek mallar, lüks tüketim malları ve ikame edilebilecek mallar ithal edilmeyecektir.

34-Yabancı hiper ve süpermarketler millileştirilecektir .

35-Çiftçiye, besiciye ve balıkçıya düşük faizli kredi, ucuz yakıt, gübre, tarım ilacı, tarım aleti, tohum ve damızlık sağlanacak

36-Toprak ağalığı, aşiret reisliği, seyhlik, tefecilik gibi ortaçağ kalıntılarını kökünden temizlemek üzere toprak reformu yapılacak.

37-Herhangi bir hüküm veya belge ile veya örf ve adetlerle aşiretlerin şahsiyetine veya onlara dayanılarak reis, bey, ağa ve şeyhlere verilmiş kayıtlı-kayıtsız bütün taşınmazlar, hazine toprakları ve mayından temizlenen araziler, çıkarılacak bir yasa ile, topraksız ve az topraklı köylülere bedelsiz olarak dağıtılacak ve tapuya bağlanacaktır.

38-Toprakların ıslahı, erozyonun önlenmesi, tarım alanlarının açılması, dağlara zeytin ve meyve ağaçları dikilmesi, teraslama, sulama kanalları yapılması, hayvancılığın ıslahı, balıkçılığın modernleştirilmesi, ormanların korunması amacıyla, özellikle üretim kooperatiflerine, gerekli makine, araç,gübre, yem, tohumluk ve kredi sağlanacak.

39-Yabancıya toprak satışını serbest bırakan kanun iptal edilecek

40-Yabancı otomotiv sanayisini destekleyen karayolu yerine demiryolu ve denizyoluna öncelik verilecek

41-Turizm bahanesiyle tarım ve orman alanlarının betonlaşmasına izin verilmeyecek

42-Sağlık hizmetleri 2 yıl içinde parasız hale getirilecek, SSK'lar çökmekten kurtarılacak, hastalıkları önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilecek, hastayı müşteri olarak gören bugünkü sisteme son verilecek.

43-Milli ilaç sanayisini çökerten ve dünya ilaç tekellerinin vurgununa hizmet eden İlaç Patent Anlaşması iptal edilecek, ve, Dünya Sağlık Örgütü'nün 100 temel ilacı ve aşı Türkiye'de üretilecektir.

44-Köyler ve küçük yerleşim birimleri çekici hale getirilerek büyük kentlere yığılma önlenecek.

45-Verimli tarım topraklarında sanayi tesisleri kurulmasına ve betonlaşmaya izin verilmeyecek, kentler ve sanayi merkezleri tarıma elverişsiz yerlerde kurulacaktır.

46-İstanbul Boğazı ön görünüm bölgesindeki betonlaşma derhal yıkılarak, halkın gezme, dinlenme, sağlıklı yaşama ve kültürel ihtiyaçlarının hizmetine sunulacaktır.

47-"Şehit ve Gaziler Kanunu" çıkartılarak mezar ve anıtlar bakımlı hale getirilecek, şehit ve gazi ailelerinin kendilerine yakışan koşullarda geçim ve eğitimleri güvence altına alınacak, dernekleri desteklenecektir.

48-Anaokulundan üniversite sonuna kadar parasız eğitim ve spor hizmetleri sağlanacaktır.

49-Anaokulundan üniversite sonuna kadar eğitim ve öğretim dili Türkçe olacaktır. Yabancı dille eğitim kaldırılacaktır.

50-"Uygarlık dili Türkçe'yi geliştirme Yasası" çıkarılacak, yabancı dillerin Türkçeyi bozan etkileri önlenecek, bütün şirketlerin, basın kuruluşlarının, derneklerin ve diğer kurumların yabancı dillerden isim, unvan, marka kullanmaları yasaklanacaktır.

51-Türkçenin ve Türk kültürünün öğretilmesi için, başta işçilerimizin yaşadığı yerler olmak üzere, diğer ülkelerde "Yunus Emre Enstitüleri" kurulacaktır.

52-Altı Ok ilkelerine uygun tek bir eğitim sistemi uygulanır.

53-Dinler hakkındaki bilgi felsefe, tarih ve sosyoloji derslerinde verilir. Hz. Muhammed'in önderlik ettiği Medeniyet Devrimi'nden sonra kurulan Türk ve İslam uygarlıklarının devlet kuruculuğuna, bilime, bayındırlığa ve uygarlığa katkıların öğretilmesine önem verilir. (Halkımız, evrim kuramını Darwin'den çok önce Caiz'in , İbn Miskeveyh'in ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'nin geliştirdiğini, toplumların gelişim kanunlarını Marx'tan yüzyıllar önce İbn Haldun'un keşfettiğini, dünyanın yuvarlak olduğunu ve çevresinin hesabını yapmayı Batı'lılardan yüzyıllar önce Biruni'nin bulduğunu, cebir, kimya, logaritma vs.. gibi bilimlerin Türk İslam bilginlerinin buluşu olduğunu bilmemekte ve Batı hayranı olarak yetiştirilmektedir. Bunun önüne geçilecektir. = Parantez içindeki bu bölüm benim yorumumdur ASB)

54-Cumhuriyet Devrimi Kanunları'na göre yasadışı olan tarikat ve vakıf okulları ile mülkleri, bütün özel okullar, özel üniversiteler ve özel eğitim kurumları derhal kamulaştırılarak Eğitimin Birliği (Tevhid-i Tedrisat) sağlanacaktır.

55-Ortaöğretimin amacının üniversiteye giriş sınavlarını kazanma becerilerinin verilmesine indirgeyen eğitim karşıtı uygulama terk edilecektir.
56-Kürt meselesinde emperyalist müdahaleye son verilecektir. (AB macerasından vazgeçtiğimiz için, AB memurları Diyarbakır'lara kışkırtma yapmak için gidemeyecekler, ABD konsolosları Güneydoğu belediyelerinde cirit atamayacaklardır. = Parantez içindeki bu bölüm benim yorumumdur ASB)

57-Kürt meselesine yabancıların karışmasına dayanak sağlayan İkiz sözleşmeler iptal edilecektir.

58-Güneydoğ'da kamu yatırımları ile herkese iş ve aş sağlanarak bölücü teröre karşı mücadelede önemli bir mevzi kazanılacaktır.

(36. ve 37. maddelerin uygulanması ile, buradaki vatandaşlarımız ağa, şeyh vs..ye bağlı kul olmaktan kurtarılarak Türkiye Cumhuriyeti' ne bağlı özgür Türk vatandaşları haline getirileceklerdir = Parantez içindeki bu bölüm benim yorumumdur ASB)

********

Bu programın kabul edildiği dönemdeki İşçi Partisi Merkez Yönetimindeki isimler şunlardır:

1-Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu - Türkmen Danışma Meclisi Başkanı
2-Avukat Ceyhan Mumcu - Uğur Mumcu'nun ağabeyi
3-Servet Bora - MHP Eski Yozgat Senatörü
4-Em. General Servet Cömert - Harb Okulu Eski Öğretmeni, NATO eski görevlisi
5-Em. Korgeneral Yaşar Müjdeci - Hava Kuvvetleri NATO eski görevlisi
6-Adnan Konukman - Em. Emniyet Müdürü
7-Bülent Esinoğlu - Sanayi Eski Genel Müdürü, Makina Müh.
8-Şefik Çakmak - Eski Gelirler Genel Müdür Yard.
9-Mete Göknel - Eski BOTAŞ Genel Müdürü
10-Prof. Dr. Mehmet Tomak - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Eski Başkanı,
                                                ODTÜ Öğretim Üyesi
11-Haluk Dural - Em. DPT Uzmanı, Kimya Y. Müh.
12-Prof. Dr. Semih Koray - Bilkent Üniv. Öğr. Üyesi, Matematikçi, Ekonomist
13-Em. Albay Dinçer Kömek - Kıbrıs'a inen ilk Paraşütçü Birliği Komutanı
14-Ali Kocatürk - Hazine ve Kambiyo Eski Genel Müdürü
                           Birleşmiş Milletler Türkiye Eski Ekonomi Temsilcisi
                           15 yıl boyunca IMF Nezdinde Türkiye Temsilcisi
15-Sefa Koçoğlu - Eski KESK ESM Genel Başkanı
16-Turan Özlü - Eğitimci
17-Prof. Dr. Hüseyin Özdağ - Osmangazi Üniv. Maden Müh. Bölüm Bşk.
18-Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç - Kütüphaneler Esli Genel Müdürü
19-Vildan Kayacan - Eczacı, Patent Vekili
20-Veli Devecioğlu - Ceza ve Tevkifevleri Eski Genel Müdürü
21-Doç. Dr. Cüneyt Akalın - Marmara Üniv. İletişim Fak. Öğretim Üyesi
22-Profç Dr. Uçkun Geray - İÜ Orman Müh. Böl. Öğretim Üyesi, USTRAM İst. Bşk.
23-Avukat İsmail Hakkı Savaşer - Tufanbeyli Eski Belediye Başkanı
24-Dr. Yavuz Dedegil - Almanya ADD Başkanı, Türk koordinasyon Birliği Bşk.
                                      Karlsruhe Üniv. Öğretim Üyesi, Makina Müh.
25-Avukat Turan İçli - Altı Nokta Körler Derneği Yön. Krl. Üyesi
26-Kartal Demir - Burhaniye Ticaret Odası eski Başkanı
27-Dr. Ahmet Ertürk - DSP Edirne 21. Dönem Milletvekili
28-Kemalettin Şentürk - Eski Milli Futbolcu
29-Aysun Altıntaş - Aydın Belediye Meclisi Üyesi
30-Prof. Dr. Cengiz Çakır - Ege Üniv. Ziraat Fak. Öğr. Üyesi
31-Erkan Önsel - İstanbul Eczacılar Odası Eski Başkanı
32-Orhan Ayber - İzmir İnşaat Müh. Odası Eski Başkanı
33-Ahmet Kayıhan Kabadayı - Sivil Havacılık Eski Genel Müdürü
34-Mehmet Kömen - İşadamı, Stratejik Araştırmalar Derneği Bşk.
35-Hıdır Hokka - DİSK Eski yöneticisi, emekli belediye işçisi
36-Avukat Nusret Senem
37-Avukat Hasan Akşen
38-Avukat Mehmet Cengiz
39-Avukat Hasan Basri Özbey
40-Avukat Emcet Olcaytu
41-Mehmet Bedri Gültekin - İktisatçı
42-Hasan Öztürk - Düzce Gölyaka Hamamüstü Köyü Muhtarı
                              Gölyaka THK Disiplin Kurulu Üyesi
                              Tarımsal kalkınma Koop. 2. Başkanı
43-Erdem Ergen - Bilim ve Ütopya Dergisi Genel yayın Yönetmeni

********

Programın tamamını şu adreste bulabilirsiniz: http://www.ip.org.tr/lib/pages/detay.asp?goster=tbelgeler&belgetur=2

********Hiç yorum yok:

Yorum Gönder